Beviljade forskningsanslag 2021

Forskningsanslag som beviljades vid Norrbacka-Eugeniastiftelsens styrelsesammanträde i september 2021.

Alexanderson Helene
Docent, Karolinska Institutet
Validering av frågeformuläret "Sådan är jag" för barn och ungdomar med cerebral pares, med frågor om fysisk självuppfattning
150 000

Alriksson-Schmidt Ann
Docent, Lunds universitet
Frakturer hos barn och ungdomar med cerebral pares
100 000

Bahner Julia
Doktor, Lunds universitet
Sexualitet - en tillgänglighetsfråga
30 000

Bartholdson Cecilia
PhD, Karolinska Institutet
Ready for transition? Experiences of Adolescents with Juvenile Idiopatic Arthritis and their Guardians
200 000

Bendt Martina
Leg fysioterapeut, Karolinska Institutet
Motor-cognitive performance in adults with Spina Bifida
200 000

Bilberg Annelie
PhD, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Effekter av högintensiv intervallträning vid reumatoid artrit på kardiovaskulär hälsa, fysisk kapacitet och allmän hälsa: En randomiserad kontrollerad studie
200 000

Brogårdh Christina
Professor, Lunds universitet
Återhämtning av sensomotorik i nedre extremitet och gångförmåga 1 år efter stroke
100 000

Ericson Annika
MSc, Karolinska Institutet
Visual function and motion perception from an observational and parent reported perspective in children with cerebral palsy
100 000

Eriksson Marie
Med dr, Karolinska Institutet
Kartläggning av gång samt användning av ortopedtekniska hjälpmedel hos personer med nedre extremitetsreduktionv 100 000

Fagher Kristinav
Dr med vet, Lunds universitet
E-hälsobaserad hälsopromotion för Paraidrottare
200 000

Haglund Emma
Docent, Forskningsstiftelsen FoU Spenshult
Effekter av högintensiv konditionsträning på fysiologiska, anti-inflammatoriska och självupplevda parametrar hos personer med inflammatorisk ryggsjukdom - spondylartrit?
200 000

Hill Mattias
Leg läkare, Lunds universitetv Vascular health in middle-aged people with severe high-level spinal cord injury
75 000

Himmelmann Kate
Docent, Sahlgrenska Akademin
Post-neonatal cerebral pares. Prevalens, etiologi och funktionsnedsättningar
150 000

Lauruschkus Katarina
Dr med vet, Lunds universitet
Effekter av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) som hälsofrämjande individualiserad intervention för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar med hälsoekonomisk analys
100 000

Lidbeck Cecilia
Med dr, Karolinska Institutet
A new method to assess disturbances with movement perception in cerebral palsy
100 000

Lindgren Ingrid
Dr med vet, Skånes universitetssjukhus
Tillbaka till arbetet efter stroke och att uppnå en hållbar arbetssituation
200 000

Lindholm Beata
Med dr, Skånes universitetssjukhus
Konsekvenser av Parkinsons sjukdom/Parkinsonism över tid: striatala hand- och fotdeformiteter, posturala deformiteter, arm- och handfunktion samt fallrisk
50 000

Lundberg Veronica
PhD, Norrlands universitetssjukhus
Unga vuxna med reumatisk diagnos; deras erfarenheter av delaktighet inom barnsjukvården och av transitionen till vuxensjukvården
200 000

Löwing Kristina
Med dr, Karolinska Institutet
Tidig utveckling av motorik, kognition & kommunikation hos barn med cerebral pares
200 000

Moulaee Conradsson David
Docent, Karolinska Institutet
How can promotion of physical actitvity after stroke or transient ischemic attack work remotely? Evaluation of an innovative telerehabilitation program to improve cardiovascular health
75 000

Månsson Lexell Eva
Docent, Lunds universitet
"Managing Fatigue" - potentiell nytta och genomförbarhet hos personer med post-polio fatigue
200 000

Nolvi Maria
Leg läkare, Lunds universitet
Att leva med postpolio från ett salutogent perspektiv - en kvalitativ studie
160 000

Nordgren Camilla
Fil dr, Malmö universitet
Föräldrar med rörelsenedsättning: Barn och föräldrar berättar om familjens livsvillkor, normer och organisering av vardagsliv
75 000

Pontén Eva
Docent, Karolinska Institutet
Muskeln vid cerebral pares - effekt av botulinumtoxin (BoNT-A) på kontrakturutveckling och funktion.
100 000

Rosengren Linn
Leg läkare, Lunds universitet
Förändringsprocessen vid Parkinsons sjukdom - en kvalitativ studie
50 000

Ryll Ulrike
PhD, Karolinska Institutet
Development of a screening version of the Hand Assessment for Infants (HAI) for infants at risk of unilateral cerebral palsy
150 000

Stockman Jessica
MSc, Lunds universitet
Treatment with ankle-foot orthoses in children with cerebral palsy - A qualitative study exploring children's, adolescents' and their parents' experience and perceptions of using orthoses
150 000

Tegler Helena
Med dr, Uppsala universitet
Icke-talande grundskoleelevers möjlighet att kommunicera i helklass
200 000

Wickström Anne
Med dr, Universitetssjukhuset i Linköping
Antiinflammatorisk (sjukdomsmodifierande) och neuroprotektiv effekt av högintensiv aerob intervallträning över en två-årsperiod vid multipel skleros - en multicenter randomiserad kontrollerad studie
150 000